OU SE LIMIT TÈT OU

Ou prè pou chanje fizik ou, men ou pa ka travay nan gym?

REJWENN NOU
KENBE W DJANM

Ou prè pou chanje fizik ou, men ou pa ka travay nan gym?

REJWENN NOU
PA JANMLAGE

Ou prè pou chanje fizik ou, men ou pa ka travay nan gym?

REJWENN NOU

KOURI

Kouri ou  » Jogging  » se yon aktivite fizik ke moun fè swa pou plezi oswa pou pwofesyon. Kouri fèt a pye, pou yon moun ki fèk ap kòmanse li rekòmande pou’w pa kouri plis ke 10 a 15 minit e pou pa kouri sou yon distans ki pi plis ke 10km/lè … lèw fèk ak kòmanse kouri ou sipoze fè ti mache de tan zan, tan sa ap ede’w develope andirans ou… lè w’ap respire toujou rale lè a nan nen’w e jete’l nan bouch ou pou’w evite sa yo rele « point de cote » ki se yon doulè nan bò vant…
Men 5 avantaj kouri genyen ladan’l
1- li bay misk ak jwenti jam yo plis fòs… li bay tout misk ki anba nan kò’w plis fòs
2- li ede nou pèdi pwa
3- li anpeche’w devlope kèk maladi tankou sik ak tansyon
4_ li bay kè ak poumon plis fòs
5_ li bon pou lespri nou. Kouri ede kombat depresyon , anxiete, estrès
Si’w deside pratike kouri ou byen fèl pou plezi tou chache yon antrenè poul baw : Teknik kouri  ak Ekipman ou bezwen
Kijan pouw respire
Kijan pouw bwè dlo

CALCULATE YOUR BMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ad elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnaLorem ipsum dolor sit amet
BMI Weight Status
Below 18.5 Underweight
18.5 - 24.9 Normal
25 - 29.9 Overweight
30 and Above Obese
X